รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

MyStaff แอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงาน

รับรู้ทุกข้อมูลการเข้างาน ลางาน ของพนักงานในองค์กร

ตรวจสอบปริมาณการมาทำงาน เพื่อช่วยในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  • บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน
  • ส่งคำขอเกี่ยวกับการลาต่างๆ ได้ทุกเมื่อผ่านแอปพลิเคชัน
  • กำหนดชุดข้อมูล เช่น เวลาเข้างาน จำนวนวันลา ที่แตกต่างกันตามแต่ละตำแหน่งหรือแผนกได้หลากหลาย
  • ประกาศข่าวสารจากองค์กรให้พนักงานทราบได้ทุกเมื่อผ่านแอปพลิเคชัน
  • ทำงานร่วมกับระบบคลาวด์ สามารถเข้าถึงข้อมูลการเข้า-ออก และลางานได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่ต้องลงทุนระบบด้วยตนเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ดาวน์โหลดรายงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม