รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์สื่อสารของพนักงาน
(Mobile Device Management: MDM)

ควบคุมดูแลการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

มั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจ บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
  • บริหารจัดการการใช้อุปกรณ์ได้ตามนโยบายความปลอดภัยขององค์กร
  • ควบคุมการติดตั้งแอปพลิเคชัน และข้อมูลจากส่วนกลางที่เป็นขององค์กร และแยกข้อมูลขององค์กรออกจากข้อมูลส่วนตัวได้
  • ป้องกัน ตรวจสอบ และบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย จากโปรแกรมควบคุมส่วนกลาง (Dashboard)
  • สั่งลบข้อมูลในเครื่องได้ทุกเมื่อ แม้อุปกรณ์เคลื่อนที่จะสูญหายแล้วก็ตาม
  • มีระบบ Admin Console สำหรับเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์พนักงาน
  • เข้าไปบริหารจัดการได้ทุกเมื่อ เพราะเป็นระบบที่เก็บข้อมูลไว้บนเทคโนโลยีคลาวด์

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่ต้องลงทุนระบบด้วยตนเอง
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • รองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้อุปกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายของแต่ละหน่วยงานในองค์กรได้
ลดความเสี่ยง
  • ควบคุมความเสี่ยงข้อมูลสำคัญรั่วไหลผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้น้อยลง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรที่ต้องการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของพนักงาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้
ข้อมูลรั่วไหลได้