รวมทุกมิติการสื่อสารไว้ในที่เดียว

ระบบติดตามตรวจสอบยานพาหนะ
(Smart Transport)

ยกระดับสู่การจัดการธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์แบบเชิงรุก วางแผน ปรับเปลี่ยนเส้นทางตามสถานการณ์ได้ทันที

ตรวจสอบพิกัดและสั่งการคนขับรถ เพื่อส่งสินค้าถึงที่หมายอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
  • กำหนดเส้นทางเดินรถ ด้วยระบบ Telematics และ GPS Tracking
  • แจ้งเตือนทุกเมื่อหากมีการขับรถออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้ หรือขับเกินความเร็วที่กำหนด
  • มีระบบประเมิน และบันทึกลักษณะการขับรถของพนักงาน
  • วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในแต่ละจุดของรถ
  • ดูรายงานและสั่งการไปยังคนขับได้ทันที ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
  • เก็บบันทึกข้อมูลการเดินรถบนระบบคลาวด์ได้นาน 1 ปี

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูล
ลดความเสี่ยง
  • ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่ ยานพาหนะ ผู้โดยสาร และสินค้า
ควบคุม
  • จัดสรรค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อมบำรุงและเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์