ขั้นตอนดาวน์โหลดรายงานการใช้งานผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงานการใช้งาน
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู รายงาน เลือก รายงานสรุปการใช้งาน
2. เลือกรอบบิลเดือน
3. เลือกสาขาหรือบัญชีที่ต้องการ
4. ทำรายการสำเร็จ