ขั้นตอนบริการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนบริการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบัญชี เลือก บริการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. กรอกข้อมูลและติดอากรแสตมป์
3. ทำรายการสำเร็จ