ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มโอกาสในการขาย

นำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุด

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดี จากการทำ Personalization/ Automation

ประหยัดค่าใช้จ่าย

Chatbot ช่วยจัดการปัญหาเบื้องต้น ก่อนจะส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจการให้บริการ
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ