บริการส่งข้อความเฉพาะพื้นที่ภายในอาคาร โดยไม่ต้องมีเลขหมายโทรศัพท์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายตามสถานที่ วัน และเวลาที่กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องมีเลขหมายโทรศัพท์ของผู้รับ ใช้สําหรับประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารสิทธิพิเศษ เพื่อกระตุ้น ยอดขาย เหมาะสําหรับห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้า สนามบิน โรงพยาบาล เป็นต้น


  • กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับข้อความได้
  • สามารถส่งข้อความถึงทั้งกลุ่มลูกค้าที่องค์กรมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว หรือลูกค้าทั่วไป เมื่อเข้าสู่บริเวณเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • กำหนดชื่อผู้ส่งได้ (ทั้งแบบตัวอักษร และหมายเลข)
  • มีระบบกรองเบอร์โทรศัพท์ซ้ำออก กรณีลูกค้าที่ใช้เบอร์เดิมเข้า-ออกในพื้นที่เป้าหมายเกิน 1 ครั้งต่อวัน
  • สามารถกำหนดโควต้าในการจัดส่งได้
  • ระบุช่วงวันที่และเวลาที่ต้องการจัดส่งตามที่ต้องการได้

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

รวดเร็ว
  • เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้รับได้ทันที ที่กดส่งข้อความออกจากระบบ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • กำหนดช่วงวันที่และเวลาหรือที่สถานที่ได้ตามต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ช่วยกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยสิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ณ จุดขาย หรือสถานที่ที่กำหนด
ประหยัด
  • ต้นทุนในการดำเนินการไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการทำสื่อโฆษณาอื่นๆ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจค้าปลีก
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ท่าอากาศยาน
ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้า
ธุรกิจการเงินและธนาคาร

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ