มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใช้บริการเน็ตเวิร์คโซลูชันเพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยตอบโจทย์ในการพัฒนาและยกระดับการเรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
รองศาสตราจารย์ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ