มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตจากทรูเพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ด้อยโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผ่านผู้อุปการะ เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ไว้วางใจกับผู้อุปการะเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้รวดเร็ว เข้าถึงได้มากกว่าเดิม

คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ