ขั้นตอนดาวน์โหลดใบแจ้งค่าบริการผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบแจ้งค่าบริการ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู บิล&จ่าย และเลือกใบแจ้งค่าบริการ
2. เลือกรอบบิลเดือน
3. ดูบิลหรือดาวน์โหลดบิล
4. ส่งคำขอสำเร็จ และดาวน์โหลดบิล