ขั้นตอนเปลี่ยนช่องทางการรับใบแจ้ง/ใบเสร็จผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการเปลี่ยนช่องทางการรับใบแจ้ง/ใบเสร็จ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบัญชี
2. เลือก เปลี่ยนช่องทางการรับใบแจ้ง/ใบเสร็จ และเลือกบัญชีที่ต้องการ
3. เลือกช่องทางการรับใบแจ้งค่าบริการและใบเสร็จรับเงิน
4. ทำรายการสำเร็จ