ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเสร็จผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบเสร็จ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู บิล & จ่าย เลือก ประวัติการชำระค่าบริกาาร
2. เลือกเดือนที่ต้องการดูหรือดาวน์โหลด
3. เลือกใบเสร็จที่ต้องการ
4. ทำการายสำเร็จ