ขั้นตอนการเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม (Swap SIM) ผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม (Swap SIM)
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก เปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม
2. เลือกประเภทซิมที่ต้องการเปลี่ยน
3. ระบุหมายเลขโทรศัพทย์และหมายเลขซิม
4. ทำรายการสำเร็จ