ขั้นตอนการระงับสัญญาณชั่วคราว/เปิดสัญญาณผ่าน TrueBusiness iService

ขั้นตอนการระงับสัญญาณชั่วคราว/เปิดสัญญาณ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู จัดการบริการ เลือก ระงับสัญญาณชั่วคราว/เปิดสัญญาณ
2. เลือกแท็บ ระงับสัญญาณชั่วคราว หรือ เปิดสัญญาณ
3. ระบุหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเลือกเหตุผล
4. ทำรายการสำเร็จ