ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งใบแจ้งค่าบริการ

ขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งใบแจ้งค่าบริการ
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TrueBusiness iService เมนู ผู้ดูแลระบบ เลือก  เมนู “จัดการบัญชี” เพิ่มผู้ดูแลระบบ
2.  เลือก เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสาร และเลือกบัญชีที่ต้องการ
3.  ใส่ข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง
4.  ทำรายการสำเร็จ