Agri Biz-Tech เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่การทำเกษตรในรูปแบบใหม่ ครอบคลุมทั้ง พืช ปศุสัตว์และประมง ที่มีการนำข้อมูล (Data) มาวิเคราะห์พร้อมทั้งสามารถประมวลผลได้รวดเร็วแม่นยำ ผนวกรวมกับเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง AI, Blockchain, Cybersecurity, IoT, Analytics เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานต่างๆภายในฟาร์ม

ด้วยประสิทธิภาพของการใช้งานเครือข่าย 5G คุณภาพระดับโลกที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ผสานกับการทำงานของDataVisor™ ในระบบ True Farm ทำให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ ตรวจสอบ ควบคุม และสั่งงานระบบฟาร์มแบบเรียลไทม์ง่ายๆ  ช่วยลดความสูญเสีย พร้อมช่วยสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 • Precision Agriculture
  การเกษตรแม่นยำ นำเทคโนโลยีผสานกับการจัดการข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมและแม่นยำขึ้น


 • Higher productivity
  เพิ่มผลิตผลด้วยประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อม


 • Cost reduction
  ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ


 • Reduce human risk & error
  เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุและลดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบเก็บข้อมูล
Highlight Solutions
 • True Farm Cow สำหรับกลุ่มธุรกิจโคนม
  อุปกรณ์ไอโอทีช่วยดูแลสุขภาพของโคนม เช่น แท็กติดหู (Ear tag) หรือสายคล้องคอ (Collar) สามารถตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหว การกิน และการเคี้ยวเอื้อง เพื่อประเมินสุขภาพและรอบการผสมพันธุ์ที่เหมาะสมของโคนม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการผสมพันธุ์วัวนม ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการเจ็บป่วยของโคนมได้
 • True Farm Drone และ True Farm Grow สำหรับกลุ่มธุรกิจพืช
  “ทรู ฟาร์ม โดรน” (True Farm Drone) ให้บริการโดรนสำหรับฉีดพ่นปุ๋ยหรือยา และ “ทรู ฟาร์ม โกรว์” (True Farm Grow) อุปกรณ์ไอโอทีสำหรับการให้น้ำและเพาะปลูก สามารถช่วยดูแลพืชได้อย่างแม่นยำ รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและแรงงานในการดูแล โดยสามารถเลือกใช้โซลูชันได้ตามความเหมาะสม ครอบคลุมทั้งพืชไร่ พืชสวน และผลไม้
 • True Farm Shrimp สำหรับกลุ่มธุรกิจกุ้ง
  เทคโนโลยีไอโอที ช่วยให้การดูแลกุ้งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์จะช่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อให้ผู้ดูแลฟาร์มสามารถควบคุมอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับการเติบโตของกุ้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังมีโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารกุ้ง ที่เป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงกุ้งด้วย
 • True Farm Chicken สำหรับกลุ่มธุรกิจไก่
  ระบบฟาร์มอัตโนมัติ (Farm Automation) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีช่วยดูแลสภาพแวดล้อมที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงไก่ อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น แสง และความเร็วลม โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดและส่งรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติ ควบคุมและสั่งงานได้ผ่านออนไลน์ เพิ่มความมั่นใจในการดูแลไก่ในฟาร์มให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่และบริหารจัดการฟาร์มได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ฟาร์ม
 • True Farm Pig สำหรับกลุ่มธุรกิจหมู
  ติดตั้งอุปกรณ์ไอโอทีสำหรับระบบฟาร์มอัตโนมัติ ช่วยรายงาน ตรวจสอบ และควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนสุกร เจ้าของฟาร์มสามารถดูแลฟาร์มสุกรได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ฟาร์ม และผู้ที่เข้าไปในฟาร์มได้รับการตรวจสอบความสะอาดตามมาตรฐานการป้องกันโรค ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุกร ทำให้ผลผลิตเสียหายได้

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SOLUTIONS