มั่นใจองค์กรปลอดภัยจากภัยคุมคามที่มาจากโลกไซเบอร์

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และการออกแบบนโยบายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ NIST Cybersecurity Framework ขององค์กร และจัดเตรียมแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Treatment Plan) ที่สอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อีกทั้งจัดเตรียมเอกสารสรุปมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Statement Of Applicability : SOA) ที่เลือกใช้ในระบบ ISMS ตามขอบเขตที่กำหนด และเอกสารขั้นตอนปฏิบัติหรือเอกสารอื่นใดที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารวิธีการวัดประสิทธิผลของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Effectiveness Measurement) พร้อมการติดตามและรายงานผลการวัดประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้


บริการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Information Risk Assessment)


บริการให้คำปรึกษามาตรฐานความปลอดภัย ISO 27001 โดยผู้เชี่ยวชาญ


บริการประเมินวิเคราะห์ช่องโหว่ทางด้านไอทีและจัดทำแผนพัมนาปรับปรุงและแผนการดำเนินการเพื่อนำเสนอ


การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร (Security Awareness Training)
  • การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร
  • การฝึกอบรวมสำหรับหนักงานทั่วไป
  • การทดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์จริง โดยทำการส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing Simulation)

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ลดความเสี่ยง
  • ลดมูลค่าความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทั้งด้านที่เป็นตัวเงิน และ เวลา (ในการกู้คืนข้อมูลและให้บริการลูกค้า)
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • เพิ่มความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร
  • ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ได้รับการปกป้องและเก็บเป็นความลับ
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ