Security Operation Center Service (SOC)

บริการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการคุกคามหรือโจมตีโดยแฮกเกอร์ ตลอดจนปฏิบัติการที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการตรวจหา ป้องกัน สอบสวน และเตือนภัยเมื่อพบเหตุคุกคามในองค์กร


  • มัลแวร์เรียกค่าไถ่ / การล่อล่วงแบบฟิชชิ่ง / การป้องกันและตรวจจับมัลแวร์
  • ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ทั้งในไทยและทั่วโลก
  • ระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย
  • ระบบบริหารจัดการเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
  • จัดหาบุคคลกรด้านความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัท

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • รายงานเหตุคุกคามด้วยระบบ Ticket portal และให้คำแนะนำอย่างทันท่วงที
ลดความเสี่ยง
  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกเพื่อระบุเหตุคุกคามทางไซเบอร์โดยใช้การบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยและการบริหารจัดการการทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • ให้คำปรึกษาภัยคุกคามเพิ่มเติม พร้อมทั้งออกรายงานประจำเดือน (Monthly)

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ