เทคโนโลยีที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงของวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัล True 5G เครือข่ายอัจฉริยะจากทรูผสานกับเทคโนโลยีอย่าง AI, Machine Learning, IoT, Big Data และ Robotic กลายมาเป็น True Property Integration System เติมเต็มความต้องการที่เหนือระดับ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการเมืองให้เป็น Smart City อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ให้การใช้ชีวิตทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถบริหารจัดการระบบเมืองและอาคาร ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตคนเมือง ช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในระยะยาว คืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อม ให้การอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในระบบนิเวศน์เป็นไปได้อย่างยั่งยืนประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • การบริหารการใช้พลังงานช่วยลดต้นทุนขององค์กรในระยะยาว
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • เพิ่มคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดล้อม
ลดความเสี่ยง
  • เทคโนโลยีช่วยจัดการด้านความปลอดภัย

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ท่าอากาศยาน
ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้า
หน่วยงานราชการ
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
โรงแรมและการท่องเที่ยว

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ