ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

รวดเร็ว
  • เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้รับได้ทันที ที่กดส่งข้อความออกจากระบบ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • กำหนดช่วงวันที่และเวลาหรือที่สถานที่ได้ตามต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ช่วยกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยสิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ณ จุดขาย หรือสถานที่ที่กำหนด
ประหยัด
  • ต้นทุนในการดำเนินการไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการทำสื่อโฆษณาอื่นๆ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจค้าปลีก
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ท่าอากาศยาน
ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้า
ธุรกิจการเงินและธนาคาร

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ