ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจยานยนต์
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้า
ท่าอากาศยาน
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจการให้บริการ
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ