ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
หน่วยงานราชการ
ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้า
ท่าอากาศยาน
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ธุรกิจการให้บริการ

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ