บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายองค์กร เพื่อช่วยป้องกันและปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกองค์กร โดยองค์กรธุรกิจสามารถกำหนดนโยบายความปลอดภัยของการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรโดยบริหารจัดการและดูแลจากส่วนกลางของทรู (Centralization Management) มีระบบตรวจจับช่วยหยุดยั้งการโจมตี พร้อมป้องกันไวรัสจากต้นทางทันที ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายภายในเครือข่าย สามารถกำหนดนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรได้เองตามความต้องการ


- Firewall Function - Virtual Firewall สามารถระบุและควบคุมแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ หรือ Port ต่างๆ ตาม Rule Base ที่กำหนด
- Firewall NAT - Virtual Firewall NAT function เพื่อเชื่อมต่อ Private Network เข้ากับ Internet Network อย่างปลอดภัย
- Web Filtering - Virtual Firewall สามารถระบุและควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ หรือกำหนดการควบคุมการเข้าถึงเว็บตามระดับความปลอดภัยของเว็บไซต์ปลายทางที่ Virtual Firewall แบ่งกลุ่มไว้
- Customer Admin - ภายใต้ Virtual Firewall อนุญาตให้ลูกค้าตรวจสอบการจัดการ Firewall ขององค์กรตอนเอง
- Firewall Throughput Sizing - Virtual Firewall อนุญาตให้ผู้ใช้งานกำหนดขนาดของ Firewall Throughput ได้ให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ และปรับ Sizing ให้ใหญ่ขึ้นได้

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ลดค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการบริหารความปลอดภัยในบริการ Internet
ลดความเสี่ยง
  • กรอง Website ที่ไม่เหมาะสม และกำหนดแบนด์วิดธิ์ให้ผู้ใช้งานได้ตามต้องการ
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันการโจมตีจากภายนอกในการใช้งาน Internet
ง่ายและสะดวก
  • การดูแลระบบผ่าน Virtual Firewall Portal ไม่ต้องติดตั้ง Hardware ที่ site ลูกค้า ทางลูกค้าสามารถ Access ได้ทุกที่ที่สิทธิ์กำหนดให้
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • สามารถกำหนดนโยบายการใช้งาน Internet ได้ตามต้องการ เสมือนมี Firewall ติดตั้งไว้ที่องค์กร

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ
ท่าอากาศยาน
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ