ตรวจสอบระยะเวลาที่เบอร์มือถือถูกเปลี่ยน Sim Card ล่าสุด

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ลดความเสี่ยงในธุรกิจในการทำธุรกรรมออนไลน์

ลดความเสี่ยงในการส่งข้อมูลสำคัญไปให้ลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมออนไลน์นั้นๆ เช่น OTP ในขั้นตอนการทำธุรกรรมกับธนาคารหรือ OTP ในขั้นตอน login ระบบต่างๆ ขององค์กร

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ